Start Of Text

Synonyms

STX

(STX) Mnemonic for ASCII 2.