TNX

Thanks. Also "TNX 1.0E6" or "TNXE6" - thanks a million.